Orgány zväzu

1. Členovia najvyššieho orgánu s právom hlasovať :

Klub                                                   štatutárny zástupca

FREESTYLE ŠKOLA KORČUĽOVANIA ZVOLEN      Pavel Latta

Žabiačik Žilina                                                           Marián Vrábel

Športový klub BORIEVKA In Line team                    Vladimír Štáner

ROLLERSKATING RACE TEAM CASSOVIA Košice Jana Benediková

Občianske združenie Cookie skating club Košice  Juraj Dohanič

Skating Club Košice, o. z.                                        Vojtech Karaba

RK INLINECENTER, o. z. Košice                               Renáta Karabová

LUIGINO.sk Šaľa                                                       Marián Belák

ŠK ŠIMAKO SPIŠSKÁ NOVÁ VES                            Miroslav Dugas

1.in-line hokejový klub Káčeri Piešťany                   Jakub Ručkay

Inline Hockey Slovakia Bratislava                           Boris Erteľ

SAVE FINANCE, s.r.o. Bratislava                            Andrej Hosťovecký

DIVOKÍ KRÁLI DUBNICA                                         Ľuboš Karšay

IN-LINE KLUB KLADIVÁRI BRATISLAVA                 Roman Pejchal

TRNAVA WARRIORS                                               Michal Hrčka

Mestský mládežnícky hokejový klub Nitra             Tomáš Chrenko

ŠK 26 Karlovka                                                        Štefan Pjontek

Ťahanovská skate crew Košice                              Juraj Tury

Športový klub HANGAIR o. z. Bratislava                Adam Graňák

Street skate club Galanta                                       Tomáš Kenyeres

Lyžiarsky klub Baba – Pezinok                               Ján Reisenauer

KESELÝ TEAM Bratislava                                        Vojtech Keselý

ASC Bratislava                                                         Dušan Ambros

Lyžiarsky oddiel Karpaty Bratislava                       Michal Delinčák

2. Predseda zväzu:

Štefan Pjontek, tel.: 0903 422 249, e-mail: president@slovakskate.sk

3. Adresa:

Zväz slovenského kolieskového korčuľovania
Trnavská 3273/37, 831 04 Bratislava, SVK
IČO: 42 132 690
DIČ: 2022598875
tel.: 0903 422 249

e-mail: office@slovakskate.sk

Riadny účet: SK69 1100 0000 0029 4414 2486

Účet na príjem verejných prostriedkov: SK68 0200 0000 0046 8802 7153

4. Predsedníctvo zväzu

Štefan Pjontek – predseda zväzu, email: predseda@slovakskate.sk

Ľuboš Karšay – predseda sekcie inline hokej, email: lubos.karsay@gmail.com

Vojtech Keselý – predseda sekcie inline alpin, email: kesely.team@gmail.com

Marián Miškovič – predseda sekcie inline speed, e-mail: info@luigino.sk

Juraj Tury – predseda sekcie skejtbord, e-mail: juraj.tury1@gmail.com

Lenka Keselá – zástupca športovcov, e-mail: lenka.kesela@gmail.com

Funkčné obdobie predsedníctva končí 25.4.2027.

Podľa Stanov ZSKK čl.15, ods.3 členovia predsedníctva sú:

a. predseda zväzu,

b. predsedovia jednotlivých sekcii športového odvetvia,

c. dvaja členovia, ktorým úlohu stanoví predsedníctvo,

d. zástupca športovcov, ak ho navrhne záujmová skupina alebo najmenej 50 športovcov.

5. Disciplinárna komisia zväzu

JUDr. Michal Potoma

JUDr. Ing. Pavel Latta

Ing. Vojtech Keselý

6. Konferencia

A) Volebná komisia zvolená 25.2.2023 :

1. Predseda komisie – Vojtech Keselý

2. Člen komisie – Boris Varga

3. Člen komisie – Ivan Širilla

B) Pravidla uznášaniaschopnosti jednotlivých orgánov zväzu a väčšiny potrebnej na prijatie rozhodnutia :

– čl.11 odst. 16. stanov ZSKK : Konferencia je uznášaniaschopná , ak je prítomná nadpolovičná väčšina oprávnených delegátov s právom hlasovať.
– čl.11 odst. 19 stanov ZSKK : Konferencia za splnenia podmienky uznášaniaschopnosti rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných delegátov, ak tieto stanovy neurčujú inak
– čl. 11 odst. 20 stanov ZSKK : Na prijatie rozhodnutia konferencie vo veciach :
a. zmena stanov,
b. reorganizácia súťaží,
c. schvaľovanie uzatvorenia zmluvných vzťahov, ak hodnota plnenia zo zmluvy je vyššia 50 000 € ,
d. vytvorenie obchodnej spoločnosti podľa § 18 zákona o športe alebo obchodnej spoločnosti, ktorej spoločníkom alebo akcionárom je národný športový zväz,
e. prevod obchodného podielu alebo akcií v obchodnej spoločnosti podľa § 18 zákona o športe alebo v obchodnej spoločnosti, ktorej spoločníkom alebo akcionárom je zväz,
f. vylúčenia riadneho člen,
g. odvolania predsedu zväzu,
h. odvolania predsedu sekcie,
i. odvolania člena predsedníctva,
j. odvolania predsedu a členov disciplinárnej komisie,
k. zániku ZSKK,
je potrebný súhlas kvalifikovanej t.j dvojtretinovej väčšiny hlasov od prítomných delegátov.
– čl. 15 odst. 32. stanov ZSKK : Predsedníctvo je uznášania schopné, ak je prítomných najmenej 50% členov .
– čl. 15 odst. 33 stanov ZSKK : Predsedníctvo prijíma rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou členov. V prípade rovnosti hlasov má rozhodujúci hlas predseda

– čl. 19 odst. 6 stanov ZSKK : 6. Disciplinárna komisia prijíma uznesenie nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov, pričom každý člen komisie má jeden hlas.

C) Kľúč delegátov najvyššieho orgánu:

– čl.11 odst. 9. Na Konferencii sú oprávnení zúčastniť sa delegáti s hlasovacím právom takto:

a. 2 hlasy za klub, ktorého najmenej 10 pretekárov sa počas12 mesiacov pred dátumom konania konferencie zúčastnilo domácich resp. zahraničných súťaží so súhlasom ZSKK,

b. 1 hlas za klub, ktorého menej ako 10 pretekárov sa počas12 mesiacov pred dátumom konania konferencie zúčastnilo domácich resp. zahraničných súťaží so súhlasom ZSKK

c. 1 hlas za klub, ktorého aspoň jeden pretekár sa počas12 mesiacov pred dátumom konania konferencie zúčastnil súťaži organizovaných World Skate v príslušnom športovom odvetví,

d. 1 hlas zástupca športovcov, ak ho navrhne záujmová skupina športovcov alebo najmenej 50 športovcov,

e. 1 hlas zástupca športových odborníkov, ak ho navrhne záujmová skupina športových odborníkov alebo najmenej 10 športových odborníkov,

– čl.11 odst.10. Klub zastupuje na konferencii ZSKK vždy jeden delegát, ktorým je štatutárny zástupca klubu , alebo ním písomne poverená osoba. Písomné poverenie musí obsahovať úradne osvedčený podpis konateľa klubu.

D) Zloženie, funkčné obdobie, spôsob navrhovania a voľby členov volených orgánov a ich náhradníkov:

Stanovy čl.11:
1. Riadne voľby do orgánov ZSKK volených konferenciou sa vykonávajú na volebnej konferencii konanej raz za päť rokov.
2. Pre volebnú konferenciu platia primerane ustanovenia upravujúce riadnu konferenciu.
3. Riadne voľby do orgánov ZSKK volených konferenciou vyhlasuje Predsedníctvo ZSKK tak, aby sa konali najneskôr 30 dní po uplynutí piatich rokov odo dňa konania posledných riadnych volieb.Členovia ZSKK fyzické osoby:

1. športovci :Pozri

2. tréneri: Pozri

3. funkcionári: Pozri

4. rozhodcovia: Pozri


Zväz slovenského kolieskového korčuľovania, Trnavská 3273/37, 831 04 Bratislava
Vytvorené službou Webnode Cookies
Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky